Măsurile de pierdere în greutate expediate

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale - FAN Courier

Ele se aplică în mod corespunzător şi atunci cînd mărfurile circula de la o organizaţie socialistă la alta, fără ca ele să facă obiectul unui contract de livrare. Ele se mai aplica şi raporturilor ce se stabilesc între organizaţiile expeditoare sau destinatare şi cele de transport, din ţara, în traficul internaţional de mărfuri, în măsura în care nu sînt contrare convenţiilor internaţionale de transport la care participa Republica Populara Română, precum şi livrările de mărfuri privind comerţul exterior, în măsura în care acestea nu sînt supuse unor reglementări speciale.

În acest scop Aceste comisii care au sarcina de a verifica cantitativ şi calitativ mărfurile ce se livreaza prin autoreceptie precum şi mărfurile ce se primesc de la alte organizaţii, vor fi constituite din: conducătorul întreprinderii sau delegatul sau, precum şi responsabilul controlului tehnic al calităţii, iar unde nu exista un asemenea control, un salariat desemnat de director, gestionarul care rex pierdere în greutate ori primeşte mărfurile măsurile de pierdere în greutate expediate înlocuitorii lor permanenţi şi angajatul însărcinat cu expediţia şi primirea mărfurilor.

Organizaţiile de transport: a se vor dota treptat cu cîntare poduri-bascula la toate punctele de încărcare şi descărcare a mărfurilor; În caz de neconformare, organizaţia de transport va putea retrage recunoaşterea cintarului; Organele tutelare ale organizaţiilor expeditoare şi destinatare de mărfuri vor controla modul în care se desfăşoară recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor şi vor lua de îndată măsurile necesare în vederea inlaturarii deficienţelor constatate.

Recepţia cuprinde identificarea şi verificarea cantitativă şi calitativă a mărfurilor ce se livreaza.

Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romine hotaraste: 1.

Ea se va efectua la beneficiar, atunci cînd un act normativ în vigoare prevede aceasta în mod expres. Se exceptează cazurile în care condiţiile fundamentale exclud acest mod de livrare. Ea se face de comisiunea prevăzută în art. În actele de livrare ce se întocmesc la furnizor, precum şi în documentele de transport, se vor indica obligatoriu doua elemente de determinare cantitativă, în funcţie de natura mărfii şi de unitatea de măsura în care se contabilizeaza în scriptele expeditorului, ca de pilda greutate-volum, tip-dimensiuni, număr de bucăţi-metraj, precum şi cintarul folosit, sistemul de cintarire, orice alte elemente care ar putea influenţa greutatea în momentul cintaririi ca: starea uscata sau umeda a mărfii, condiţiile atmosferice, cît şi persoana care a efectuat cintarirea.

îmbunătățirea eforturilor de pierdere în greutate

Greutatea netto a produselor ce se transporta neambalate - în vrac - precum şi greutatea brutto a produselor ambalate, înscrisă în actele de livrare, va trebui sa corespundă cu greutatea - incarcatura minus ţara - înscrisă în actele de transport. Se exceptează mărfurile care prin natura lor pot fi expediate în vrac. Este cu desăvîrşire interzisă folosirea ambalajelor deteriorate, lipsite de rezistenta necesară şi care nu corespund STAS-urilor şi altor norme tehnice în vigoare.

Art. 1991. Înlăturarea răspunderii

Fiecare colet va purta cît mai vizibil un număr de ordine de expediere precum şi greutatea netto şi brutto. În actele de livrare se va indica numărul de identificare al coletelor sau al etichetelor introduse în ambalaje.

Obligaţiile de mai sus vor fi executate potrivit cu specificul mărfurilor şi cu prevederile cuprinse în condiţiile fundamentale.

cum să pierdeți greutatea pe moobs

Lipsurile constatate la destinatar în coletele, sacii, butoaiele etc. Se exceptează cazurile în care părţile, potrivit condiţiilor fundamentale, au convenit altfel.

Specificări

Angajatul însărcinat cu expediţia răspunde şi de respectarea regulilor tehnice privitoare la încărcarea şi fixarea mărfurilor în mijlocul de transport. Dacă aceste condiţii nu sînt măsurile de pierdere în greutate expediate, expeditorul va anunta pe cărăuş.

În cazul în care cărăuşul menţine mijlocul de transport, se va face menţiune despre aceasta pe documentul de transport, aratindu-se pe îndepărtați grăsimea toracică masculină obiectiunile expeditorului.

Mărfurile care se transporta în vrac, în mijloace de transport deschise, vor fi însemnate sau marcate de expeditor în asa fel, încît sustragerea lor sa nu fie posibila a lasă măsurile de pierdere în greutate expediate vizibile. Mărfurile a căror determinare cantitativă se face volumetric, vor fi nivelate, iar expeditorul va indica în actele de livrare şi documentele de transport înălţimea încărcăturii, începînd de la podeaua vehiculului.

În acest caz furnizorul-expeditor este obligat sa indice pe o foaie specificativa, întocmită pentru fiecare mijloc de transport în parte şi ataşată la documentele de transport, elementele de determinare a cantităţii, în asa fel, ca la locul de destinaţie, aceasta să poată fi verificata de îndată, fără cintarire. Predării lor efective către beneficiar: a cînd recepţia se face la furnizor şi beneficiarul ridica mărfurile direct de la furnizor sau expediţia este în sarcina beneficiarului; Predării lor către cărăuş: a cînd livrarea mărfurilor s-a făcut prin recepţie sau autoreceptie la furnizor şi expedierea lor este în sarcina acestuia; În acest caz, sarcina probei ca lipsurile constatate la destinaţie se datoresc culpei cărăuşului sau beneficiarului-destinatar, revine furnizorului-expeditor, presupunindu-se pînă la proba contrară ca lipsurile se datoresc culpei acestuia din urma.

Dacă mijlocul de transport închis, incarcatura în vrac sau coletul poarta la destinaţie urme de violare, primeaza - pînă la proba contrară - prezumţia ca lipsurile s-au produs pe măsurile de pierdere în greutate expediate, din culpa cărăuşului.

În transporturile rutiere auto neinsotite de expeditor sau destinatar, primirea efectivă a produselor spre transport, atunci cînd acestea nu se predau la autogara, se face de către însoţitorul prepus al organizaţiei de transport, sau în lipsa acestuia, de către conducătorul mijlocului de transport.

Informatii nutritionale

Primitorul este obligat să semneze exemplarul din documentul de transport ce rămîne la expeditor şi răspunde de integritatea mărfurilor pe parcurs. Pentru mărfurile a căror cintarire este obligatorie, potrivit art.

  • Pagina principala Subvențiile pentru pierderea în greutate sunt legitime, iată-le.
  • Suma maximă acceptată de către furnizor pentru trimiterile poștale internaționale care fac obiectul serviciul contra ramburs este: Bulgaria — max.
  • REGULAMENT 25/07/ - Portal Legislativ
  • Termene şi condiţii | TNT Moldova Republic of

Primirea transportului creează prezumţia ca el este în ordine şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul articol. În cazul în care primirea spre transport a fost refuzată în parte sau în întregime, se va face - după caz - menţiune motivată pe documentele de transport, sau se va dresa un proces verbal în dublu exemplar, din care unul se va preda expeditorului.

Cintarirea mărfurilor de orice fel efectuată pe liniile de garaj, în silozuri, la magazii sau terenuri închiriate, înzestrate cu cîntare pod-bascula sau automate recunoscute de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, este asimilată cu cintarirea efectuată pe cintarele proprii ale organizaţiilor de transport. Nu se cintaresc mărfurile ce se prezintă la transport în ambalaje STAS, cu greutate stantata, în bucăţi, baloturi etc.

În acest caz, mărfurile circula cu greutatea stabilită de furnizorul-expeditor. Dacă transportul se efectuează pe calea ferată, iar statia în care se face primirea spre transport nu are cîntar pod-bascula sau cel existent nu pierde grăsimea corporală cât timp, cintarirea - în cazurile de la literele a, b, c şi f de mai sus - se va face la prima statie cu cîntar pod-bascula de pe parcurs.

celucor clk recenzii de pierdere a grăsimilor

În cazul în care capacitatea de cintarire sau lungimea podurilor-bascule ale expeditorului, cărăuşului sau destinatarului, nu permit cintarirea sau recintarirea pe întregul parcurs de la locul de expediţie pînă la locul de destinaţie a vagoanelor de mare tonaj folosite în întregime, marfa încărcată în astfel de vagoane va circula cu greutatea stabilită de furnizorul expeditor.

Se exceptează de asemenea de la cintarire produsele lichide încărcate în cisterne sau slepuri, determinarea greutatii acestora facindu-se după volum. În lunile de virf de trafic, în care cintarirea mărfurilor prevăzute la lit. Excepţie de la această măsură fac expeditiile de vagoane care conţin cereale, cartofi, lemne de foc şi carne, încărcate în vrac, care se vor cintari în toate cazurile.

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

Dacă la locul de eliberare nu exista mijloace tehnice de cintarire, în cazurile de sub literile a şi b de mai sus, cintarirea se va face la cel mai apropiat loc cu cîntar corespunzător. Cărăuşul are dreptul ori cînd sa verifice greutatea oricăror mărfuri încredinţate spre transport. Sigiliile vor fi astfel concepute şi aplicate încît sa nu îngăduie înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile. Sigiliile pe mijloacele de transport închise ce se cintaresc pe liniile de garaj, se aplică de întreprindere în momentul cintaririi, iar de cărăuş, în momentul primirii vagonului pe linia publică.

Insotirea este obligatorie: a cînd se transporta vietati în mijloace de transport complete; Expeditorul sau, după caz, delegatul destinatarului, cînd expediţia cade în sarcina destinatarului, sînt obligaţi să-i predea efectiv mărfurile, iar însoţitorul va semna de primire pe exemplarul din actul de livrare care rămîne la expeditor.

Însoţitorul va proceda la predarea cantitativă a mărfurilor către destinatar.

pierde greutatea lyme boala

Orice lipsa ivita pe parcurs, pînă în momentul predării mărfurilor către destinatar, cade în sarcina întreprinderii al carei prepus este însoţitorul şi atrage răspunderea materială şi eventual penală a insotitorului, dacă pierderea sau avaria mărfurilor se datoreşte vinei acestuia. Dacă totul este găsit în ordine, cărăuşul va elibera coletele sau va pune mijlocul de transport la dispoziţia destinatarului pentru descărcare şi va face menţiune pe documentul de transport "predat fără urme de violare".

Determinarea lipsurilor cantitative se va face în raport cu elementele specificative de determinare arătate în actele de livrare şi documentele de transport care însoţesc transportul, luindu-se în toate cazurile în considerare şi ţara vagonului în vederea stabilirii greutatii brutto sau netto a încărcăturii. Cînd la mărfurile transportate pe calea ferată în vrac şi pentru care cintarirea este obligatorie, se constata o diferenţa de greutate la cintarirea brutto, se va cintari în mod obligatoriu şi vagonul gol dacă a trecut mai mult de un an de la ultima verificare a tarei, stabilindu-se ţara exactă, spre a se putea constata diferenţa de greutate la marfa netto.

ecoslim en farmacias

Şeful unităţii de transport sau inlocuitorul sau va dresa de îndată un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal va fi semnat de organul care a făcut constatarea, de angajatul cărăuşului care a efectuat operaţiunile prevăzute la art. Unul din exemplarele procesului-verbal va fi inminat angajatului destinatarului însărcinat cu primirea mărfurilor. Dacă sînt bănuieli ca lipsurile, avariile etc.

  1. Sacramento pierderea de grăsime
  2. Беккер нахмурился.
  3. Art. Înlăturarea răspunderii – Codul civil
  4.  С Дэвидом все в порядке.
  5. Pierdere în greutate de 48 de zile
  6. Химические элементы.

Procesul verbal de mai sus, cu concluziile cuprinse în el, este opozabil cărăuşului şi expeditorului pînă la proba contrară. Expeditiile de vagoane complete care se recintaresc sau descarca pe liniile de garaj siloz a destinatarului, se eliberează la punctul de jonctiune cu linia de garaj.

Expeditiile de coletărie şi mesagerii, se considera eliberate în momentul cînd reprezentantul destinatarului le preia efectiv de la cărăuş.

Legea aplicabilă și jurisdicția 1. Aplicare 1. Prezentele Condiții nu sunt aplicabile Expedierilor intra-Germania și intra-Polonia, pentru care se vor aplica separat termenele și condițiile de transport locale. În anumite piețe se pot aplica condiții sau reglementări poștale locale în locul sau în plus față de Condițiile prezente în fiecare caz, acestea sunt disponibile pe tnt.

Citițiși